Eläinten hyvinvointi


Lainsäädäntö

Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetusta koskevassa laissa (1429/2006), neuvoston asetuksessa N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetusta laissa (497/2013). Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavista rangaistuksista säädetään eläinsuojelulain ohella rikoslaissa (39/1889). Eläinsuojelulain vaatimuksia on täsmennetty useilta osin eläinsuojeluasetuksessa (396/1996, valtioneuvoston asetus). Yksityiskohtaiset eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevat vaatimukset ilmenevät valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, jotka koskevat eri eläinlajeja ja erilaisia toimintoja, joihin liittyy eläinten käyttämistä.

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläinten pidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.


Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinten hyvinvointia koskevien säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunkin aluehallintoviraston toimialueella. Valvonnan paikallisina viranomaisina toimivat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat ja poliisi. Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja teurastamoiden alueella ja rajaeläinlääkärit rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastoille.


Lisätietoja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkosivuilta.


Sivun alkuun