Elinkeinokalatalouden tavoitteena kestävä kalatalous

Ajankohtaista

Elinkeinokalatalouden ala muodostuu Suomessa merikalastuksen, sisävesikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan sektoreista. Sen merkitys on taloudellisesti ja sosiaalisesti suuri erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla korvaavia elinkeinoja on vaikea löytää. Ala on kehittynyt pääosin myönteisesti viime aikoina, tuotannon määrä on pysynyt vakaana ja alan kokonaistyöllistävyys on noussut. Eri sektoreiden välillä on eroja, ja alkutuotannossa tilanne on ollut keskimääräistä heikompi.

Elinkeinokalatalouden yritysten yhteenlaskettu työllistävyys laski 1990-luvun puolivälin jälkeen vajaaseen 3 000 ja on sen jälkeen noussut noin 3 250 työpaikkaan vuoteen 2004 mennessä. Vuonna 2004 kalastus työllisti päätoimisesti noin 900 henkilöä, jalostus noin 850, vähittäiskauppa noin 600 ja tukkukauppa noin 500 sekä vesiviljely noin 450 henkilöä.

Elinkeinokalataloudesta Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvaa osaa nimitetään yhteiseksi kalastuspolitiikaksi. EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa yhteistä kalastuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on kalavarojen kestävä käyttö. Ministeriön luonnonvaraosasto valmistelee Euroopan unionin kalastusneuvostossa esillä olevat asiat Suomen osalta.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluva Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa Suomen luonnonvaraisista kalavaroista niiden arvioimiseksi, tilastojen tekemiseksi sekä kalakantojen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.

Seuraavat järjestöt toimivat elinkeinokalatalouden piirissä:
Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Suomen Kalakauppiasliitto ry
Kalatalouden Keskusliitto ry
Pro kala ry.
Elintarviketeollisuusliitto ry. / Kalateollisuusyhdistys
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry

Päivitetty 5.1.2015

Sivun alkuun