Suomen kansallinen ankeriaanhoitosuunnitelma

Suomi on laatinut ankeriasvesistöalueilleen (lähinnä merenrannikoilleen Suomenlahdessa ja Saaristomerellä) ankeriaanhoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelman laatiminen perustui Euroopan unionin neuvoston asetukseen (EY) N:o 1100/2007 Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteistä. Suomen ankeriaanhoitosuunnitelma ei sisällä voimatalouden tarpeisiin käyttöönotettuja tai sitä varten varattuja jokivesistöjä.

Hoitosuunnitelman tavoite on vähentää ihmisen toiminnan aiheuttamaa ankeriaan kuolleisuutta. Tavoite on ilmaistu myös siten, että vähintään 40 %:lle aikuisista ankeriasta (biomassan mukaan laskettuna) on päästävä kutuvaellukselle, verrattuna siihen parhaaseen käytettävissä oleviin tietoihin perustuvaan arvioon, joka olisi toteutunut ilman ihmistoiminnan vaikutusta ankeriaskantaan. Suunnitelman mukainen tavoite on saavutettava pitkällä aikavälillä.

Suunnitelma sisältää vaiheittaisen ja oletetun rekrytointitason mukaisen aikataulun tavoitetason saavuttamiseksi.

Kalatalousrahastosta annettujen säädösten [(EY) N:o 1198/2006 artiklat 24.1.v ja 38.2] mukaan sen varoja voidaan käyttää kalastajiin ja kalastusalusten omistajiin kohdistuvien kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi toteutettavien toimien rahoittamiseen hoitosuunnitelman osalta kahdeksan kuukauden ajan.


Suunnitelma hyväksyttiin Euroopan komission kalastuksen ja vesiviljelyn hallintokomiteassa 28.1.2010.

Sivun alkuun