Maaseudun ja maatalouden ympäristönhoito

Epäsuotuisten alueiden luonnonhaittakorvausjärjestelmä ja maatalouden ympäristötukijärjestelmä auttavat varmistamaan ympäristön kannalta kestävän maatalouden jatkumisen Suomessa sekä maaseutualueiden runkoasutuksen ja maaseudun kulttuurimaiseman säilymisen hoidettuna. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007 - 2013 sisältyy myös muita maisemanhoitoon ja maaseutuperinteeseen liittyviä tukia.

Ympäristötuen tavoitteena on maatalous- ja puutarhatuotannon harjoittaminen kestävästi siten, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän, maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien säilyminen turvataan sekä tuotannon harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Ympäristötuki ohjaa tuotantomenetelmien käyttöä niin, että maatalouden ympäristönsuojelulle, luonnon monimuotoisuudelle ja maatalousmaiseman hoidon yleiset tavoitteet saavutetaan ja voidaan tuottaa puhtaita ja laadullisesti korkeatasoisia tuotteita.

Ympäristöön ja erityisesti pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta vähennetään

  • kasviravinteiden hyväksikäyttöä lisäämällä
  • torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia riskejä vähentämällä
  • maatalouden luonnon monimuotoisuudesta sekä eläin- ja kasvilajeista huolehtimalla
  • maatalousmaisemaa hoitamalla.

Tavoitteena on myös vähentää peltomaan eroosiota, lisätä humuksen määrää maaperässä sekä säilyttää maan tuottokyky hyvänä tai parantaa sitä.

Myös luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen saamisen edellytyksenä on täydentävien ehtojen noudattaminen. Täydentävien ehtojen tarkoituksena on varmistaa, että myös tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Lisäksi niillä varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus ja edistetään eläinten hyvinvointia.

Ei-tuotannollisilla investoinneilla rahoitetaan kosteikkojen perustamista ja perinnebiotooppien kunnostusta. Myös eläinten hyvinvointituki sisältyy toimintalinjan 2 toimenpiteisiin.

Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Täydentävien ehtojen oppaat löytyvät Maaseutuviraston internetsivuilta www.mavi.fi.

Sivun alkuun