Maaseutuelinkeinojen neuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta vuosittain harkinnanvaraisia valtionavustuksia maaseudun neuvontajärjestöille maatilatalouden ja maaseudun muun yritystoiminnan kehittämiseen ja elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisena pidettävällä tavalla.

Ministeriö edellyttää, että valtionavulla tuettu neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Kattavuudella tarkoitetaan kahta asiaa: Valtionapuista neuvontaa on saatavilla mahdollisimman samantasoisena sekä kustannuksiltaan kohtuullisena joka puolella maata (maantieteellinen kattavuus) ja sitä, että neuvontatoiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti ko. elinkeinoneuvonnan kohderyhmät (asiakaskattavuus).

Avustukset myönnetään valtion talousarvion kansallisista varoista ja avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista.

Valtion talousarviossa on vuosittain myönnetty elinkeinoneuvontaa harjoittavien neuvontajärjestöjen tukemiseen määrärahoja yhteensä n. 10 milj. euroa ja 4H-neuvontaan n. 5 milj. euroa.

Valtionavustusta myönnetään maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa ja kehittämistoimintaa sekä 4H-toimintaa harjoittaville yleishyödyllisille maaseudun neuvontajärjestöille, joita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten hakeminen:

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää sekä yleis- että erityisavustuksia. Hakemukset pyydetään toimittamaan kirjallisesti ministeriön kirjaamoon (osoitteella Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO) sekä sähköisesti ministeriön kirjaamoon osoitteella: kirjaamo@mmm.fi

Yleisavustus (myönnetään saajan sääntöjen mukaiseen toimintaan yleisesti tai tiettyyn, yksilöityyn osaan sen toiminnasta): Avustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle avustettavaa toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä (valtionavustusasetuksen 5 §).

Erityisavustus, mm. hankeavustus (kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishanke ym.) tai investointiavustus: Hakemukset on toimitettava ministeriöön hankevuotta edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun (31.10) mennessä.

22.10.2013

Sivun alkuun