Alueellinen metsäohjelma kokoaa metsäsektorin tavoitteet

Alueellinen metsäohjelma on Suomen metsäkeskuksen kunkin alueyksikön alueen kehittämissuunnitelma. Ohjelma sisältää tarpeet ja tavoitteet metsien kasvatukselle, hoidolle ja käytölle, metsiä hyödyntävälle yritystoiminnalle, mesien monikäytölle ja suojelulle. Siinä esitetään myös toimenpiteet ja rahoitus tavoitteisiin pääsemiseksi. Ohjelman laatii laajana yhteistyöhankkeena metsäkeskuksen alueyksikkö apunaan alueellinen metsäneuvosto. Ohjelma tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Vuoden 2011 loppuun mennessä valmistuivat alueelliset metsäohjelmat vuosille 2011 - 2015 pohjautuen joulukuussa 2010 valtioneuvoston hyväksymään Kansalliseen metsäohjelmaan 2015.

Alueelliset metsäneuvostot tukevat metsäkeskuksen alueyksiköitä alueellisten metsäohjelmien laadinnassa ja seurannassa. Neuvostoissa ovat edustettuina monipuolisesti eri toimijat viranomaisorganisaatioista metsänomistajajärjestöihin, metsäteollisuuteen sekä etu- ja kansalaisjärjestöihin. Neuvostot ovat siten myös hyvä tiedonvälityskanava eri intressiryhmien välillä. Neuvostojen toimikausi on neljä vuotta ja ne nimittää maa- ja metsätalousministeriö metsäkeskuksen esityksestä.



Päivitetty 19.07.2012

Sivun alkuun