Kansallisen metsäohjelman toteutus

Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriö metsäneuvoston sekä sen sihteeristön tukemana. Toimeenpanoa edistävät ja seuraavat metsäneuvoston työryhmät ja hankkeiden ohjausryhmät, joiden koko ja toimikausi vaihtelevat aihealueen mukaan. Niissä on mukana sekä hallinnon että sidosryhmien edustajia.

Ohjelman toimeenpanoa varten laaditaan toimenpideohjelma, jossa määritellään toimenpiteiden vastuutahot, toteuttajat ja aikataulu. Metsäneuvosto tarkentaa toimenpideohjelmaa vuosittain. Tarkistettua metsäohjelmaa toteutetaan vuosina 2011-15 ottaen huomioon ohjelman seurannasta, väliarvioinneista ja hallitusohjelmien linjauksista tulevat muutostarpeet. Alueellisten metsäohjelmien tarkistuksessa huomioidaan KMO:n linjaukset.

KMO 2015 koostuu julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja näiden kummankin yhteisvastuulla olevista toimenpiteistä. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen hyvä yhteistyö onkin ohjelman toteutumisen edellytys. Eri tahot, kuten metsäteollisuus, pk-yritykset, metsänomistajat, etujärjestöt sekä metsäalan muut toimijat, voivat osallistua ohjelman suuntaamiseen ja seurantaan kansallisessa metsäneuvostossa ja alueellisissa metsäneuvostoissa.

Julkisen vallan tehtävänä on luoda metsäalalle hyvät toimintaedellytykset. Toteuttamiskeinoja ovat lainsäädäntö, toiminta- ja taloussuunnittelu sekä budjetointi, tulosohjaus, EU ja kansainvälinen vaikuttaminen, neuvonta ja viestintä. Ohjelmaa toteutetaan koordinoidusti eri hallinnonalojen omien ohjelmien ja kehittämishankkeiden sekä hallinnon alat ylittävien strategioiden ja projektien kautta. Valtakunnan tason toimenpiteiden rinnalla ohjelman toimeenpanossa on keskeinen merkitys myös alueellisilla toimenpiteillä, jotka huomioidaan alueellisissa metsäohjelmissa.


Päivitetty 5.8.2011

Sivun alkuun