Kalastuslakityöryhmä selkeyttäisi kalastuksen sääntelyä

Turku 19.1.2010

Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän laatimasta välimietinnöstä keskustellaan 19.1. Turussa Suomen Ammattikalastajaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä seminaarissa. Erityisesti kalatalouden elinkeinoihin keskittyvä avoin seminaari on osa kalastuslain valmistelua. Välimietinnössä kuvataan nykylainsäädännön kipupisteitä ja uudistuksen keskeisimpiä haasteita. Lisäksi mietinnössä esitetään alustavia uudistusvaihtoja muun muassa rahoituksen ja valvonnan järjestämiseksi sekä elinkeinojen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ministeriö asetti 25.11.2008 työryhmän ja neljä jaostoa valmistelemaan uutta kalastuslakia, jonka tavoitteena on pyrkimys ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kalastukseen. Työryhmä on yksilöinyt yhteensä 35 tehtävää, joista säädettäisiin kalastuslaissa. Tehtäviä on luokiteltu sen mukaan, ovatko ne yksityisiä vai julkisia.

Työryhmä tulee jatkotyössään käsittelemään miten kalastuslain mukaiset tehtävät olisi tarkoituksenmukaista organisoida kun otetaan huomioon perustuslain vaatimukset, toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus sekä sääntelyjärjestelmän selkeys. Todennäköistä on, että lähtökohtaisesti viranomaiselle kuuluvia julkisia hallintotehtäviä, kuten kalastuksenvalvonta, annetaan jatkossakin joiltain osin muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi.

Rahoitusjaostossa on mietitty erilaisia vaihtoehtoja kalatalouden rahoitusjärjestelmäksi. Tavoitteena on löytää asiakasystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu kalatalouden perusrahoituksen järjestämiseksi, jotta kalakantojen hoito ja kalastuspalveluiden kehittäminen turvattaisiin jatkossakin.

Kaupalliselle kalastukselle ja muille kalatalouselinkeinoille tärkeää on turvata riittävät kalastusmahdollisuudet. Valmistelussa on tarkasteltu neljää eri mallia joissa kalavaroille pääsy perustuisi omistajan tai kalastusalueen myöntämään lupaan, läänikohtaisen viehekalastusmaksun soveltamiseen kalastusopastoiminnassa tai viranomaisen päätökseen. Vesistön käyttö- ja hoitosuunnitelman roolia kalastuksen järjestämisessä vahvistettaisiin.

Jatkotyössä käsitellään myös kalastuksen säätelyjärjestelmää, kalastusoikeuden ulottuvuutta ja omaisuudensuojaa, vaelluskalakysymystä sekä vapaa-ajan kalastuksen ja kaupallisen kalastuksen lupajärjestelyjä. Niin ikään kalavarojen hoidon järjestäminen sekä vesialueiden omistuksen pirstoutumisen haittojen ehkäisy ovat kalataloudelle keskeisiä kysymyksiä.

Uuden kalastuslain valmistelua jatketaan avoimessa ja laajapohjaisessa yhteistyössä. Työryhmätyöskentelyn ohella järjestetään alueellisia kuulemistilaisuuksia ja tehdään erillisselvityksiä. Nykyisen kalastuslain valvontasäännösten uudistaminen on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn vuoden 2010 aikana.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Pentti Lähteenoja, puh. 040 717 16 98


Sivun alkuun