Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - työryhmän loppuraportti

MMM työryhmämuistio 2012:1

Maa- ja metsätalousministeriön metsätilakoon ja rakenteen kehittämistyöryhmän tavoitteena on ollut tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä vaikutusarviointeineen yksityismetsätalouden tilakoon kasvattamiseksi, sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ja metsätilojen rakenteen parantamiseksi. Toimenpiteillä tähdätään metsätalouden kannattavuuden ja kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytysten sekä teollisuuden puuhuollon parantamiseen valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymän Kansallinen metsäohjelma 2015:n ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Työryhmän yksityiskohtaiset ehdotukset ovat julkaistu maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistioissa:

• 2011: 3, osa 1 - Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - työryhmän kannanotot
• 2011: 3, osa 2 - Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - työryhmän taustaselvitykset

Ehdotetut toimenpiteet ovat vaikuttavuusjärjestyksessä:
1. Perintö- ja lahjaverotuksen huojennus metsätiloille
2. Tilusjärjestelyjen kehittäminen metsien kiinteistörakenteen parantamiseksi
3. Luovutusvoittoverotuksen huojennus metsätilakaupoille
4. Sukupolvenvaihdosneuvonnan ja koulutuksen kehittäminen ja lisääminen
5. Yhtiömuotoiselle metsänomistukselle oikeudet varauksiin ja metsävähennykseen
6. Yhteismetsien laajentuminen ja hallinnon kehittäminen
7. Metsähallituksen metsät yhteismetsien perustamisen kannustimina
8. Metsää omistavat kuolinpesät verotusyhtymiksi tai yhteismetsiksi
9. Metsänvuokrauksen kehittäminen

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vuonna 2010 linjattuja neuvonnan kehittämistä, metsätilusjärjestelyjen pilotointia ja yhteismetsätoiminnan edistämistä koskevia toimenpiteitä lukuun ottamatta Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistyöryhmän (3.3.2011) ehdotusten toimeenpanoa ei ole käynnistetty. Samanaikaisesti metsätalouden toimintaympäristö on heikentynyt sekä suhdanne- että valtiontaloudellisista syistä. Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaisesti tulisi vauhdittaa metsätilojen omistusjärjestelyjä sekä kehittää yhteismetsälainsäädäntöä ja osana tätä käynnistää metsätilusjärjestelyjen kokeiluhanke.

Tilakoon kehityksen ja metsänomistuksen rakennemuutoksen ennustetaan jatkuvan tulevana vuosikymmenenä samansuuntaisena kuin aikaisemminkin. Metsänomistajien ikääntyminen ja pieni tilakoko heijastuvat kielteisesti metsätalouden harjoittamisen aktiivisuuteen ja metsätalouden kannattavuuteen. Sen sijaan metsänomistajien tavoitteiden muutoksesta aiheutuvat vaikutukset eivät näyttäisi olevan kovin merkittäviä, vaikka nekin viittaavat puuntarjonnan vähäiseen supistumiseen.

Metsätalouden kannattavuuden ja metsäteollisuuden puuhuollon parantaminen edellyttävät todellisia rakennepoliittisia toimenpiteitä sukupolvenvaihdosten nopeuttamiseksi ja metsätilakoon kasvattamiseksi. Esitetyt toimenpiteet ovat kokonaisuutena jo lyhyelläkin aikavälillä valtiontaloudellisesti kannattavia ja lisäksi toimenpiteillä on puunjalostuksen kautta merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia.

Metsätalous tulee nähdä nykyisestä poiketen elinkeinotoimintana. Rakennepoliittisten toimenpiteiden tulee tukea ammattimaisen metsätalouden merkittävää lisääntymistä ja metsätilojen kiinteistörakenteen paranemista.

Kansallinen metsäohjelma 2015:n, metsäalan strateginen ohjelman, metsäkeskusuudistuksen, käynnissä oleva metsälain uudistamisen ja alkamassa oleva metsänhoitoyhdistyslain uudistamisen tavoitteina on metsäalan elinkeinotoiminnan vahvistaminen ja puunkäytön lisääminen. Tilakoon kehittämistyöryhmän tavoitteena on ollut etsiä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

Sivun alkuun