Maisema halutaan ottaa paremmin huomioon hakkuissa

13.04.2012

Maisema-arvot halutaan huomioida puuntuotannon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa nykyistä paremmin metsänomistajien tavoitteiden mukaisesti. Metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien maisemanhoidon osaamista parannetaan tuottamalla talousmetsiin sovellettavaa havainnollistamis- ja opetusaineistoa.

Maisemasuunnittelu kohdistuu talousmetsiin, joissa pääkäyttömuotona on puuntuotanto. Tavoitteena on tarjota metsäalan toimijoille ja metsänomistajille eräänlainen joka pojan maisemansuunnittelumalli. Vuotuisen luonnonhoidon laadunseurannan perusteella tiedetään, että maisemanhoidon laatu on nykyisellään hyvä.

- Tavoitteena on valmistella tee se itse –maisemansuunnittelumalli metsäalan toimijoille ja metsänomistajille. Samalla varmistuu, että maisemanhoidon laatu säilyy jatkossakin vähintään nykyisen tasoisena. Maisemanhoito toteutuu mallin avulla kustannustehokkaasti osana puuntuotantoa ja puuntuotto säilyy samana, arvioi metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila Tapiosta.

- Maisemasuunnitteluun kannattaa paneutua huolellisesti niissä kohteissa, jotka näkyvät katsojalle joko lähi- tai kaukomaisemassa. Tällaisia kohteita on noin viidennes talousmetsien uudistusaloista.

Selkeät ohjeet maiseman huomioimiseen

Hanke kohottaa metsäammattilaisten maisemanhoidon osaamista. Suomeksi ja ruotsiksi tuotettava havainnollistamis- ja opetusaineisto soveltuu metsänomistajien moniin neuvontatilanteisiin. Suunnittelukohteen, vaikkapa leimikon, maisema-arvoja pohditaan kohteen näkyvyyden, käyttöpaineen ja maiseman kiinnostavuuden perusteella.

- Kun metsätalouden hakkuu- ja hoitotyöt tehdään harkiten, saadaan monipuolistuvaa ja avartuvaa metsämaisemaa, muistuttaa neuvotteleva virkamies Sinikka Jalasjoki maa- ja metsätalousministeriöstä.

Havaintoaineisto hyödyttää myös kyläsuunnitelmien laatijoita. Voimassa olevia kyläsuunnitelmia on 2 000 kylällä ja niitä päivitetään jatkuvasti. Suomessa on
2 900 rekisteröityä kyläyhdistystä.

Tänä vuonna valmistuvassa hankkeessa on asiantuntijoita Tapiosta, Metsähallituksesta, Suomen metsäkeskuksesta ja Metsäntutkimuslaitoksesta. Tapio vastaa hankkeen johtamisesta. Projektipäällikkönä toimii Airi Matila.

Euroopan neuvosto vaalii maisemaa

Maisema-arvot ovat olleet esillä useissa ohjelmissa. Kansallisen metsäohjelman 2015 mukaan metsänhoitosuositukset on uudistettava siten, että ne huomioivat maisema-arvot. Maaseutupolitiikan kokonaisohjelma ehdottaa, että metsänhoitotyöt sopeutetaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi Euroopan maisemasopimus lisää tietoisuutta maisemien arvosta ja merkityksestä. Sopimus on osa kulttuuriperinnön edistämistä, sen on allekirjoittanut Suomen lisäksi 34 Euroopan neuvoston jäsenmaata.


Lisätietoja:
Metsäasiantuntija Airi Matila, puh. 020 772 9058

Ympäristöasiantuntija Maria Lindén, puh. 020 772 9192

molempien sähköposti: etunimi.sukunimi@tapio.fi

Sivun alkuun