Euroopan unioni työllistää maa- ja metsätalousministeriötä

Euroopan unionissa tehtävät päätökset määrittelevät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla politiikan keskeisen sisällön. Unionilla on sekä yhteinen maatalouspolitiikka että yhteinen kalastuspolitiikka. Metsäpolitiikka on kansallista, mutta myös metsäalalla pyritään hakemaan lisäarvoa EU-yhteistyöstä ns. metsästrategian kautta.

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ytimenä ovat yhteiset markkinat, joiden tasapainoa pyritään pitämään yllä säätelyllä. Yksi maatalouspolitiikan periaatteista on maataloustuotannon säilyttäminen Euroopan kaikissa osissa, myös tuotantoalueilla, joilla on erityisiä ongelmia. Suomi pyrkii vaikuttamaan niin, että yhteisessä maatalouspolitiikassa otetaan nykyistä paremmin huomioon pohjoisten tuotanto-olosuhteiden erityisvaatimukset. Myös maaseudun kehittämiseen tähtäävät maatalouspolitiikan toimet ovat Suomelle tärkeitä.

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kalavarojen kestävä käyttö. Suomi kannattaa perusteltuja toimia kestävän kalastuksen kehittämiseksi edelleen. Erityisesti tulisi pyrkiä säätelemään kalastusta pidemmällä aikavälillä ja riittävän ennakoitavasti. Lisäksi Suomi kannattaa pienimuotoisen kalastuksen erityispiirteiden huomioon ottamista yhteisen kalastuspolitiikan kehitystyössä.

Suomen tavoitteena on edistää elintarvikkeiden turvallisuutta ja korkeaa laatua. Tuotannon turvallisuusvaatimuksen tulee koskea koko ketjua tuotantopanoksista lopputuotteeseen saakka. Eläintautien torjunnassa on Suomen näkemyksen mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin. Euroopan unionin säädöksillä tulee myös pyrkiä turvaamaan tuotantoeläinten hyvä kohtelu.

12.2.2013

Sivun alkuun