Tutkimus

Makeran syksyn haku on avattu

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makeran) syksyn haku on avattu. Haun taustapaperissa kuvataan haun osa-alueet, maa- ja elintarviketalouden haun painopisteet sekä annetaan yleisiä ohjeita hakua varten. Hakukuulutuksessa on kerrottu vuoden 2016 painopisteet ja tarkemmat hakuohjeet. Myös porotalous- ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskievien tutkimus- ja kehittämisrahojen haku on avattu. Maaseudun tutkimus- ja kehittämisrahojen haku on nyt myös auki.

Lue lisää

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO

Maataloussektorille on asetettu useita ympäristön tilaa parantavia kansainvälisiä ja kansallisia tavoitteita, joita pyritään toteuttamaan erilaisilla tukijärjestelmillä ja ympäristölainsäädännöllä. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyy monia erilaisia poliittisia, taloudellisia ja teknisiä haasteita ja näiden selvittämiseen tarvitaan tutkimusta. Nämä tutkimustarpeet kuvataan tässä tutkimusohjelmassa.

Tutkimusohjelmalle on avattu omat verkkosivut.

Lue lisää

MMM:n hankkeiden arviointiraportti

MMM teetti arvioinnin, miten Makerasta ja t&k-momentilta rahoitetut hankkeet ovat onnistuneet viemään tuloksia käytäntöön ja millaisia vaikutuksia hankkeilla on ollut. Raporttiin on myös koottu suosituksia sekä tutkijoille että rahoittajalle.

NKJ-verkostohaku avoinna

Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea NKJ on avannut haun verkostoille. Hakuaika päättyy tiistaina 15.9. klo 13:00 EET (12:00 CET). Katso hakuohjeet NKJ:n kotisivuilta:

http://nkj.nordforsk.org/en/research/calls/nkj-announces-a-call-for-networking-activities-in-2016-217

Ennakkoilmoitus integroitua kasvinsuojelua koskevasta tutkimushausta

HUOM! Integroitua kasvinsuojelua koskevan ERA-nettutkimushaun hakuaikaa on pidennetty 10.6 asti.

Eurooppalainen tutkimusverkosto C-IPM ERA-net avaa ensimmäisen tutkimushakunsa 27.4.2015.

Tutkimushausta on verkoston nettisivuilla (www.c-ipm.org) julkaistu ennakkoilmoitus, joka sisältää tietoa tutkimusaiheista, valintakriteereistä, hakumenettelystä, aikataulusta ja yhteystiedoista.

Linkki ennakkoilmoitukseen: http://c-ipm.org/fileadmin/c-ipm.org/Pre-announcement_DEF_310315.pdf

Lisätietoja lomakkeista ja ohjeista, valinta- ja arviointikriteereistä, aiheiden sisällöstä, rahoituksesta ja lista kansallisista yhteyshenkilöistä julkaistaan samalla kun haku avataan.

C-IPM-ERA-nettiin kuuluu 32 partneria 21 maasta. Tulevaan hakuun osallistuvat seuraavat maat: Ranska, Itävalta, Belgia, Sveitsi, Saksa, Tanska, Viro, Espanja, Suomi, Irlanti, Liettua, Alankomaat, Norja, Puola ja Turkki.

Tutkimushakuun sisältyy kolme aihetta. Tarkemmat kuvaukset sekä haun aikataulu löytyvät ennakkoilmoituksesta verkoston nettisivuilla.

JPI FACCE:n (Agriculture, Food Security and Climate Change) ERA-Net Cofund –haku on AVAUTUNUT

Euroopan unionin neuvosto käynnisti maataloutta, ruokaturvaa ja ilmastonmuutosta koskevan yhteisen ohjelmasuunnittelun lokakuussa 2010. Agriculture, Food Security and Climate Change FACCE JPI tuo yhteen 21 EU-jäsen- ja assosiaatiovaltiota, jotka sitoutuvat edistämään eurooppalaista tutkimusta kasvavan väestön tarvitseman ruoan sekä rehun, kuitujen ja biopolttoaineiden tuottamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi ilmaston muuttuessa.

JPI FACCE on avannut uuden ERA-Net Cofund –haun 7.1.2015. FACCE SURPLUS (Sustainable and Resilient Agriculture for Food and Non-food systems) tähtää mm. biomassapohjaisten raaka-aineiden saatavuuden ja käytön edistämiseen.

Tietoa hausta tästä linkistä:

http://www.faccejpi.com/FACCE-JPI-Home/FACCE-JPI-News/Call-for-proposals-on-Research-in-Sustainable-and-Resilient-Agriculture

Lisätietoja MMM:ssä:
Hanna Mattila, hanna.mattila@mmm.fi, puh. 029 516 2401
Mikko Peltonen, mikko.peltonen@mmm.fi, puh 029 516 2296

JPI FACCEn tutkimusstrategia (Strategic Research Agenda, SRA).

Uudet rahoitettavat Makeran maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet vuonna 2015

Tutkimustieto käyttöön – parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä -seminaari 28.11.2014

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 28.11.2014 seminaarin ”Tutkimustieto käyttöön – parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä”, jossa kuultiin esityksiä onnistuneista tavoista verkottua ja levittää tutkimustietoa tiedon tarvitsijoiden käyttöön. Tilaisuuden esitykset on katsottavissa täällä:

http://wms.magneetto.com/mmm/2014_1128_seminaari/view

Seminaari perustui Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tekemän selvityksen tuloksille. Hankkeessa arvioitiin ministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden (MAKERA ja Yhteistutkimukset) yhteiskunnallisia vaikutuksia, miten hyvin tutkimukset ovat onnistuneet viemään tuloksia käytäntöön: millaisia käytäntöjä voi suositella, millaisia asioita kannattaa välttää jne. Tavoitteena oli löytää hyviä käytäntöjä eteenpäin vietäväksi siten, että jatkossa tutkimustulokset ovat paremmin yhteiskunnan hyödynnettävissä.

Maa- ja metsätalousministeriön sitomattomat yhteistutkimusvarat - vuoden 2015 hankehaku avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut vuoden 2015 sitomattomia yhteistutkimusvaroja (momentti 30.01.22 Tutkimus ja kehittäminen) koskevan kohdennetun hankehaun. Tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää, mikäli valtion talousarviossa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2015.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee ensisijaisesti tutkimusta, jota tarvitaan ministeriön hallinnonalan politiikkatoimien suunnittelun ja kehittämisen tueksi, politiikkatoimien ennakointiin, seurantaan ja arviointiin sekä lainsäädännön kehittämiseen. Vuonna 2015 rahoitetaan erityisesti seuraaviin aihepiireihin liittyviä hankkeita:

1. Haitallisten vieraslajien hallinta

2. Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta

3. Geenivarat hyötykäyttöön

4. Biotalousinvestointien raaka-ainehuollon varmistaminen

5. Maatilakohtaisen kasvihuonekaasutaseen laskentamallin kehittäminen

6. Hallinnon kehittäminen ja arvioinnit

Haun hakumuistiossa (linkki alla) on esitetty yleiset hakuohjeet, aihepiirien tarkemmat kuvaukset sekä ao. aihepiirin lisätietojen antajan yhteystiedot. Hakuun liittyvissä yleisissä asioissa voi olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin: neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, puh.0295 16 2333 (elina.nikkola@mmm.fi) ja tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, puh. 0295 16 2296 (mikko.peltonen@mmm.fi).

HUOM! Hakemuslomakkeemme on uusittu ja toivomme, että kaikki hakijat käyttävät tätä uutta lomaketta Lomake on pdf-muodossa, joka suositellaan täytettäväksi Adobe Reader –ohjelmalla. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, saat sen ilmaiseksi ositteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta lähteestä. Hyväksy, että lähde on luotettava, sillä muuten voi tulla ongelmia lomakkeen täyttämisessä. Jos tiedoston avaamisvaiheessa tulee yläpalkkiin ilmoitus keltaisella pohjalla ”Java Script on tällä hetkellä poistettu käytöstä, mutta tässä asiakirjassa sitä käytetään joihinkin toimintoihin. Java Scriprtin ottaminen käyttöön voi johtaa mahdollisiin tietoturvaongelmiin”, valitse sen palkin oikean reunan asetuksista ”Ota Java Script tässä asiakirjassa vain kerran käyttöön”. Sen jälkeen pitäisi tulla ilmoitus lomakkeen laskentakaavioista ja samalla ilmoituspohja muuttuu violetiksi. Tämän jälkeen voit täyttää ja tallentaa lomakkeen.

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 on julkaistu

Tutkimuksen strategiset painopisteet: priorisoidut teemat ja kokonaisuudet

Vuosirahoitteisissa monivuotisissa hankkeissa jatkorahoitusta haetaan vuosittain ministeriön vahvistamalla hakulomakkeella (tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemuslomake 501004). Vuoden 2015 jatkohakemukset tulee toimittaa ministeriöön viimeistään 31.10.2014. Ks. lisätiedot oheisesta Lomakkeet ja ohjeet -linkistä.

Vuonna 2015 rahoitettavat Makeran maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseudun kehittämistä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet (Makeran sivu)

Rahoitusmalli:

Maa- ja metsätalousministeriö on käynyt läpi useimpien alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kokonais­kustannusmallit ja hyväksynyt laskentaperusteet. MMM käyttää jatkossa kaikissa tutkimushankkeissa pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia, joten hakemukset on syytä tehdä sen rahoitusmallin mukaan. Hyväksymme kaikkien yliopistojen ja tutkimuslaitosten laskennalliset yleiskustannukset, mutta vastaavasti vaadimme jatkossa näiltä kaikilta omarahoitusosuutta. Yleisesti ottaen vaadimme vähintään 30 %:n omarahoitusosuutta, jos yleiskustannukset ovat vähintään 80 % palkkauskustannuksista. Mikäli yleiskustannukset ovat selvästi pienemmät kuin 80 %, omarahoitusosuus voi jäädä 10–20 %:iin. Erityisistä syistä voidaan hyväksyä myös tätä pienempiä omarahoitusosuuksia, tällöin tulee olla yhteydessä ministeriön tutkimusjohtajaan jo hakemusvaiheessa. Yksityisiltä konsulttiyrityksiltä tilatut hankkeet ovat hankintalain piirissä, joten niistä hyväksytään 100 % kokonaiskustannuksista.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksenteossa ja politiikan valmistelussa pyritään aina tukeutumaan parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tavoitteena on tukea uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen perustuvia elinkeinoja.

Ministeriön hallinnonalalla on vuoden 2015 alusta kolme tutkimuslaitosta: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira , Luonnonvarakeskus Luke, johon yhdistetään MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastotoimi sekä Maanmittauslaitos, johon vuoden 2015 alusta yhdistetään paikkatietoalan huippututkimukseen keskittynyt Geodeettinen laitos sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tietopalveluja tuottavan Tiken tietotekniikan kehittämistehtävät. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE) vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien tehtävien osalta.

Yhteistutkimusmäärärahoilla rahoitamme tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka tuottavat ministeriön tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Rahoituksen käyttö painottuu soveltavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin liittyvään tutkimukseen. Lisäksi on rahoitettu ministeriön toimialaan kuuluvien elinkeinojen kehittämiseen liittyviä t&k-hankkeita.

Ajankohtaiset tutkimuskysymykset, jotka liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, ovat maailmanlaajuisia. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti mm. EU:n tutkimuspolitiikkaan, Pohjoismaiden tutkimusyhteistyöhön ja muihin kansainvälisen tutkimuspolitiikan foorumeihin.

Lisätietoja:

Yleiset tutkimusasiat:
Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen
p. 029 516 2296

mikko.peltonen@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola
p. 029 516 2333
elina.nikkola@mmm.fi

MAKERA:
Ylitarkastaja Suvi Ryynänen
p. 029 516 2126
suvi.ryynanen@mmm.fi


Sivun alkuun