Tutkimus

Kansainvälisen WoodWisdom-Net -tutkimusohjelman vuosiseminaari 9.-10.4.2014 Tukholmassa

WoodWisdom-Net -tutkimusohjelman järjestyksessään 6. seminaari järjestetään 9.-10.4.2014 Tukholmassa, paikkana KTH Kungliga Tekniska Högskolan. Tämä avoin seminaari tuo laajalti yhteen metsäalan tutkijoita ja muita toimijoita ja seminaarin tavoitteena on keskustella WoodWisdom-Net -tutkimushankkeiden tuloksista, edistää hankkeiden ja sidosryhmien välistä tiedonkulkua ja verkottumista sekä kerätä palautetta ja ideoita WoodWisdom-Net -tutkimusohjelman jatkokehitystä varten. Lisätietoja seminaarista verkkosivuilta osoitteesta http://www.woodwisdom.net/documents/mi_1325_do_925.htm#19268.

WoodWisdom-Net -tutkimusohjelma pohjautuu eurooppalaiseen puun materiatieteen tutkimuksen ERA-NET –hankkeeseen WoodWisdom-Net (käynnistyi vuonna 2004) ja tätä nykyä meneillään on ohjelman kolmas vaihe, nyt Euroopan Komission ERA-NET Plus –rahoitusmuodon alla (vuosille 2012-2017). Tällä hetkellä WoodWisdom-Net -tutkimusohjelma rahoittaa 22 kansainvälistä tutkimushanketta. Ensimmäiset tutkimusohjelmasta rahoitetut hankkeet toimivat vuosien 2007-2010 aikana. Näistä ja muista hankkeista lisätietoja ohjelman verkkosivuilta www.woodwisdom.net.

Lisätietoja:

Ilmari Absetz, Tekes, ilmari.absetz@tekes.fi

Mika Kallio, MMM, mika.kallio@woodwisdom.net

Mikko Peltonen, MMM, mikko.peltonen@mmm.fi

Maaria Lehtinen, Suomen Akatemia, maaria.lehtinen@aka.fi

Vuonna 2014 rahoitettavat maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

HAKU AVATTU 1.2.2014: SUSFOOD ERA-net -haku

ERA-Net SUSFOOD (Sustainable Food Production and Consumption) haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen dead line päättyy 1.4.2014 ja jatkoon päässeiltä pyydetään tarkempaa tutkimussuunnitelmaa. Haun tulokset julkistetaan lokakuun 2014 lopulla. Hausta on julkaistu tiedote, kts. https://www.susfood-era.net/submission-platform, josta löytyvät mm. hakukuulutus sekä ohjeet hakijoille.

Aiehakemukset jätetään SUSFOODin verkkosivujen kautta https://www.susfood-era.net/submission-platform.

Lisätiedot

http://www.susfood-era.net/ (2nd Call)

Suvi Ryynänen, MMM suvi.ryynanen@mmm.fi

CORE ORGANIC Plus haku avautunut:

CORE Organic Plus –haussa on neljä teemaa:

1. Crop: Plant/Soil interaction in organic crop production

2. Functional biodiversity to improve management of diseases, weeds and pests

3. Livestock health management system including breeding

4. Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain

Tähän hakuun osallistuu Suomen (MMM) lisäksi parikymmentä muuta Euroopan unionin tutkimusyhteistyöhön osallistuvaa maata sekä Euroopan unioni. Kokonaissumma on runsaat 10 miljoonaa euroa.

Hakukuulutus on osoitteessa:

www.coreorganic.org

18.12.2013 järjestetään Brysselissä tilaisuus (Brokerage event), jossa voi etsiä partnereita hankehakuun. Lisätietoja:

http://www.coreorganic2.org/Upload/CoreOrganic2/Document/COPlus_agenda_brokerage_event.pdf

Lisätietoja:

www.coreorganic.org

ja: Suvi Ryynänen, MMM (puh. 0295 16 2126, sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi)

ERA-NET Plus WoodWisdom-Net+, metsäteollisuuden muutoksen tutkimus

WoodWisdom-Net+ on kahdenkymmenen rahoittajaorganisaation ERA-NET Plus -yhteistyöverkosto. Verkosto avasi helmikuussa 2013 neljännen yhteishankehaun, jonka tavoitteena on tukea eurooppalaisen metsäteollisuuden muutosta, lisätä käytettävien resurssien tehokkuutta ja kehittää uusia tuotteita. Haku on kaksivaiheinen, ja 30.4.2013 jätettyjen aiehakemusten joukosta kutsuttiin jatkoon 33 yhteishanketta (hakuaika päättyi 16.9.2013). Kansainvälisen arviointipaneelin tulokset ovat selvillä 6.11.2013. Korkeintaan kolmivuotisten hankkeiden rahoituskausi alkaa keväällä 2014.

Lisätiedot

www.woodwisdom.net
Ilmari Absetz, Tekes, ilmari.absetz@tekes.fi
Mika Kallio, MMM, mika.kallio@woodwisdom.net
Mikko Peltonen, MMM, mikko.peltonen@mmm.fi
Maaria Lehtinen, Suomen Akatemia, maaria.lehtinen@aka.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 on julkaistu

Tutkimuksen strategiset painopisteet: priorisoidut teemat ja kokonaisuudet

Vuosirahoitteisissa monivuotisissa hankkeissa jatkorahoitusta haetaan vuosittain ministeriön vahvistamalla hakulomakkeella (tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemuslomake 501004). Vuoden 2014 jatkohakemukset tulee toimittaa ministeriöön viimeistään 31.10.2013. Ks. lisätiedot oheisesta Lomakkeet ja ohjeet -linkistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ei järjestä vuoden 2014 Tutkimus ja kehittäminen -määrärahasta avointa hakua syksyllä 2013. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi määräraha käytetään ministeriön omiin selvitystarpeisiin.

Vuonna 2014 rahoitettavat Makeran maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseudun kehittämistä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet (Makeran sivu)

Maa- ja metsätalousministeriö on 2.4.2013 selkeyttänyt yhteistutkimuksen yleisiä ehtoja tuloksiin liittyvien omistus- ja käyttöoikeuksien osalta (luku 11, sivut 9-10). Muilta osin ohjeet ovat ennallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksenteossa ja politiikan valmistelussa pyritään aina tukeutumaan parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tavoitteena on tukea uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen perustuvia elinkeinoja. Ministeriön hallinnonalalla on viisi tutkimuslaitosta: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geodeettinen laitos (GL), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE) vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien tehtävien osalta.

Yhteistutkimusmäärärahoilla rahoitamme tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka tuottavat ministeriön tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Rahoituksen käyttö painottuu soveltavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin liittyvään tutkimukseen. Lisäksi on rahoitettu ministeriön toimialaan kuuluvien elinkeinojen kehittämiseen liittyviä t&k-hankkeita.

Ajankohtaiset tutkimuskysymykset, jotka liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, ovat maailmanlaajuisia. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti mm. EU:n tutkimuspolitiikkaan, Pohjoismaiden tutkimusyhteistyöhön ja muihin kansainvälisen tutkimuspolitiikan foorumeihin.

Lisätietoja:

Yleiset tutkimusasiat:
Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen
p. 029 516 2296

mikko.peltonen@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola
p. 029 516 2333
elina.nikkola@mmm.fi

MAKERA:
Ylitarkastaja Suvi Ryynänen
p. 029 516 2126
suvi.ryynanen@mmm.fi


Sivun alkuun