Tutkimus

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tutkimus- ja kehittämisrahojen haku avautuu elokuussa 2014

Hausta on julkaistu taustapaperi (alla), jossa on hakujen (maa- ja elintarviketalous sekä maaseudun kehittäminen) painopisteet ja niihin liittyvät tarkemmat kuvaukset sekä yleiset hakuohjeet. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen (puh. 0295 16 2126) ja ylitarkastaja Riitta Ukkonen (puh. 0295 16 2427). Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 on julkaistu

Tutkimuksen strategiset painopisteet: priorisoidut teemat ja kokonaisuudet

Vuosirahoitteisissa monivuotisissa hankkeissa jatkorahoitusta haetaan vuosittain ministeriön vahvistamalla hakulomakkeella (tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemuslomake 501004). Vuoden 2014 jatkohakemukset tulee toimittaa ministeriöön viimeistään 31.10.2013. Ks. lisätiedot oheisesta Lomakkeet ja ohjeet -linkistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ei järjestä vuoden 2014 Tutkimus ja kehittäminen -määrärahasta avointa hakua syksyllä 2013. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi määräraha käytetään ministeriön omiin selvitystarpeisiin.

Vuonna 2014 rahoitettavat Makeran maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseudun kehittämistä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet (Makeran sivu)

Maa- ja metsätalousministeriö on 2.4.2013 selkeyttänyt yhteistutkimuksen yleisiä ehtoja tuloksiin liittyvien omistus- ja käyttöoikeuksien osalta (luku 11, sivut 9-10). Muilta osin ohjeet ovat ennallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksenteossa ja politiikan valmistelussa pyritään aina tukeutumaan parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tavoitteena on tukea uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen perustuvia elinkeinoja. Ministeriön hallinnonalalla on viisi tutkimuslaitosta: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geodeettinen laitos (GL), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE) vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien tehtävien osalta.

Yhteistutkimusmäärärahoilla rahoitamme tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka tuottavat ministeriön tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Rahoituksen käyttö painottuu soveltavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin liittyvään tutkimukseen. Lisäksi on rahoitettu ministeriön toimialaan kuuluvien elinkeinojen kehittämiseen liittyviä t&k-hankkeita.

Ajankohtaiset tutkimuskysymykset, jotka liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, ovat maailmanlaajuisia. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti mm. EU:n tutkimuspolitiikkaan, Pohjoismaiden tutkimusyhteistyöhön ja muihin kansainvälisen tutkimuspolitiikan foorumeihin.

Lisätietoja:

Yleiset tutkimusasiat:
Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen
p. 029 516 2296

mikko.peltonen@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola
p. 029 516 2333
elina.nikkola@mmm.fi

MAKERA:
Ylitarkastaja Suvi Ryynänen
p. 029 516 2126
suvi.ryynanen@mmm.fi


Sivun alkuun