Tutkimus

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tutkimus- ja kehittämisrahojen haku vuodelle 2015 avattu

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan vuotta 2015 koskevia tutkimus- sekä kehittämishanke-esityksiä, jotka hyödyttävät sekä maa- ja elintarviketaloutta että maaseudun kehittämistä laaja-alaisesti. Tutkimus- ja kehittämismäärärahoja voidaan myöntää, mikäli Maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan tarkoitukseen varoja vuodelle 2015.

Hakukuulutus painoaloineen suomeksi ja ruotsiksi (linkit alla)

Hausta on julkaistu taustapaperi (linkki alla), jossa on hakujen painopisteiden tarkemmat kuvaukset sekä yleiset hakuohjeet. Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen (puh. 0295 16 2126) ja ylitarkastaja Riitta Ukkonen (puh. 0295 16 2427). Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi.

HUOM! Hakemuslomakkeemme on uusittu ja toivomme, että kaikki hakijat käyttävät tätä uutta lomaketta (tähän linkki lomakkeet ja ohjeet -sivulle). Lomake on pdf-muodossa, joka suositellaan täytettäväksi Adobe Reader –ohjelmalla. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, saat sen ilmaiseksi ositteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta lähteestä. Hyväksy, että lähde on luotettava, sillä muuten voi tulla ongelmia lomakkeen täyttämisessä. Jos tiedoston avaamisvaiheessa tulee yläpalkkiin ilmoitus keltaisella pohjalla ”Java Script on tällä hetkellä poistettu käytöstä, mutta tässä asiakirjassa sitä käytetään joihinkin toimintoihin. Java Scriprtin ottaminen käyttöön voi johtaa mahdollisiin tietoturvaongelmiin”, valitse sen palkin oikean reunan asetuksista ”Ota Java Script tässä asiakirjassa vain kerran käyttöön”. Sen jälkeen pitäisi tulla ilmoitus lomakkeen laskentakaavioista ja samalla ilmoituspohja muuttuu violetiksi. Tämän jälkeen voit täyttää ja tallentaa lomakkeen.

Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) porotalous- ja luontaiselinkeinojen tutkimus- ja kehittämisrahojen haku avautuu syyskuussa 2014

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan vuotta 2015 koskevia tutkimushanke-esityksiä, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Määrärahoja saadaan käyttää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien sosiaalisten, hallinnollisten, oikeudellisten, ympäristöllisten, taloudellisten ja teknisten kysymysten tutkimiseen ja selvittelyyn. Tukea saadaan myöntää myös tarpeelliseen kilpailu- ja koerakentamiseen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaan liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tutkimusmäärärahoja voidaan myöntää, mikäli maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevaan tutkimukseen varoja vuodelle 2015.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen tutkimuksen painopisteet vuonna 2015 ovat:

1) Porojen kuolinsyyt ja vasahävikki

2) Porotalouden mahdollisuudet sopeutua muutoksiin

3) Luontaiselinkeinoihin liittyvien eläinlajien kannanhoidon ja hyödyntämisen tutkimus

4) Haaskakuvaustoiminnan vaikutus porotalouteen

Hakuaika on 3.9. – 31.10.2014. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Riitta Ukkonen (puh. 0295 162 427) ja vs. yksikön päällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-KESKUS (puh. 0295 037 118). Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi ja etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 on julkaistu

Tutkimuksen strategiset painopisteet: priorisoidut teemat ja kokonaisuudet

Vuosirahoitteisissa monivuotisissa hankkeissa jatkorahoitusta haetaan vuosittain ministeriön vahvistamalla hakulomakkeella (tutkimus- ja kehittämismäärärahan hakemuslomake 501004). Vuoden 2014 jatkohakemukset tulee toimittaa ministeriöön viimeistään 31.10.2013. Ks. lisätiedot oheisesta Lomakkeet ja ohjeet -linkistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ei järjestä vuoden 2014 Tutkimus ja kehittäminen -määrärahasta avointa hakua syksyllä 2013. Käynnissä olevien hankkeiden lisäksi määräraha käytetään ministeriön omiin selvitystarpeisiin.

Vuonna 2014 rahoitettavat Makeran maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseudun kehittämistä koskevat tutkimus- ja kehittämishankkeet (Makeran sivu)

Maa- ja metsätalousministeriö on 2.4.2013 selkeyttänyt yhteistutkimuksen yleisiä ehtoja tuloksiin liittyvien omistus- ja käyttöoikeuksien osalta (luku 11, sivut 9-10). Muilta osin ohjeet ovat ennallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksenteossa ja politiikan valmistelussa pyritään aina tukeutumaan parhaaseen mahdolliseen tutkittuun tietoon. Tutkimus- ja kehittämistoimintamme tavoitteena on tukea uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja siihen perustuvia elinkeinoja. Ministeriön hallinnonalalla on viisi tutkimuslaitosta: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geodeettinen laitos (GL), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Suomen ympäristökeskusta (SYKE) vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien tehtävien osalta.

Yhteistutkimusmäärärahoilla rahoitamme tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka tuottavat ministeriön tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Rahoituksen käyttö painottuu soveltavaan tutkimukseen, kuten esimerkiksi ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointiin ja ennakointiin liittyvään tutkimukseen. Lisäksi on rahoitettu ministeriön toimialaan kuuluvien elinkeinojen kehittämiseen liittyviä t&k-hankkeita.

Ajankohtaiset tutkimuskysymykset, jotka liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, ovat maailmanlaajuisia. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Maa- ja metsätalousministeriö osallistuu aktiivisesti mm. EU:n tutkimuspolitiikkaan, Pohjoismaiden tutkimusyhteistyöhön ja muihin kansainvälisen tutkimuspolitiikan foorumeihin.

Lisätietoja:

Yleiset tutkimusasiat:
Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen
p. 029 516 2296

mikko.peltonen@mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Elina Nikkola
p. 029 516 2333
elina.nikkola@mmm.fi

MAKERA:
Ylitarkastaja Suvi Ryynänen
p. 029 516 2126
suvi.ryynanen@mmm.fi


Sivun alkuun