Stort behov av rådgivning och utbildning för företag inom livsmedelsbranschen

14.03.2012

Bland små och medelstora företag samt i synnerhet mikroföretag inom livsmedelsbranschen finns det ett stort behov av rådgivning om livsmedelslagstiftningen. Detta framgår av den utredning som beställdes av jord- och skogsbruksministeriet samt landsbygdsnätverket och sammanställdes av Marjatta Rahkio vid Köttindustrins forskningscentral. I syfte att förbättra situationen föreslås det i utredningen att en utbildning om livsmedelslagstiftningen och tolkningen av denna i enlighet med ett gemensamt modellprogram ordnas för branschorganisationernas rådgivare och projektrådgivarna i allmänhet. Det centrala i denna utbildning ska vara en riskbaserad livsmedelstillsyn samt en sammanställning av praktiska, bransch- och produktgrupps- eller företagsspecifika anvisningar och exempel om god praxis.

Enligt utredningen betraktar de små och medelstora företagen tillsynsmyndigheterna som primära rådgivare. Trots att rådgivningen om lagstiftningen delvis hör till tillsynsmyndigheterna, kan myndigheterna inte på grund av tidsresurser, allt flera tillsynsuppgifter samt de riktlinjer och rättvisekrav som ställs upp av EU svara mot behovet av rådgivning bland de små företagen inom livsmedelsbranschen. Olika branschorganisationer, kompetensnätverk, till exempel temagruppen MatFinland, och olika rådgivningsorganisationer ordnar utbildning, och organisationernas egna rådgivare har en bred erfarenhet av och en praktisk syn på sin egen bransch. I fråga om problemen i anslutning till tolkningen av lagstiftningen har rådgivarna ändå inte känt till de officiella anvisningarna eller tillsynspraxisen. Organisationerna har rådgivningspotential, och genom att utveckla färdigheterna i tolkningen av lagstiftningen inom denna, kan myndigheternas rådgivning kompletteras.

Önskemålet är att branschorganisationerna och expertorganisationerna börjar utveckla och genomföra utbildning för rådgivarutbildarna. Med tanke på antalet små företag och mikroföretag borde det regionalt finnas tillräckligt många rådgivare kring livsmedelslagstiftningen. Det finns skäl att satsa på utbildning för utbildarna och fortsättningsvis finansiera olika utbildningsprojekt. Med stöd av olika finansieringsmedel borde branschorganisationer och företag samt rådgivare inom rådgivningsbranschen uppmuntras att vidareutveckla webbstudiematerialet och webbstudiemöjligheten och att införa ny teknik i rådgivningen och utbildningen. Också samarbete mellan rådgivarna samt mellan myndigheterna och rådgivarna borde uppmuntras.
I utredningen föreslås det ytterligare att utbildning om livsmedelslagstiftningen också inkluderas i de grundläggande yrkesexamina inom branschen där den inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Vidare ska frivillig utbildning främjas.

I samband med utredningsarbetet ordnades fyra regionala utbildningstillfällen på olika ställen i Finland. Dessa tillfällen var avsedda för både företagare och rådgivare. Utbildningsmaterialet och utredningsmaterialet finns att få på adressen http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/livsmedelslagstiftning_vasa_20120215.html.


Närmare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:

direktören för enheten för livsmedelssäkerhet Veli-Mikko Niemi, tfn 09 1605 2211, 050 367 1039
direktör Päivi Kujala, landsbygdsnätverket, tfn 040 548 9227
utredningsperson, gruppchef Marjatta Rahkio, LTK, tfn 040 564 0516

Början av sidan