Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgruppspromemorior

2014

2013

Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket

JSM Arbetsgruppspromemoria 2013:2a

2012

2011

2010

Förra arbetsgruppspromemorior

Alla promemorior (på finska)

- 2006 -2011
- 2001 - 2006

Beställning: tfn:0295 16 2430

Början av sidan