Statsunderstöd till landsomfattande djurskyddsorganisationer


I statsbudgeten 2008 har reserverats 100 000 euro för nationella djurskyddsorganisationers verksamhet.

Medlen kan sökas av registrerade djurskyddsorganisationer som arbetar i hela landet. Organisationerna kan också vara registrerade centralorganisationer för lokala föreningar eller registrerade distriktsorganisationer. Det huvudsakliga syftet med organisationens regler ska gälla verksamhet som förbättrar djurens välbefinnande.

Till ansökan ska fogas de handlingar som behandlingen av frågan kräver, i synnerhet bokslutet med bilagor, årsrapport samt handlingsplan och budget för det år som ansökan gäller.

Ansökan och bilagorna ska senast den 30 april levereras till jord- och skogsbruksministeriet under adress:


Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET


Mer information:

veterinärinspektör Susanna Ahlström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 533 15

Början av sidan