Fiskerinäringens mål är en hållbar fiskerihushållning

Fiskerinäringen i Finland består av sektorerna havsfiske, insjöfiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel. Dess ekonomiska och sociala betydelse är stor framför allt i glesbefolkade områden, där det är svårt att hitta ersättande näringar. Branschen har huvudsakligen utvecklats positivt på senare tid, produktionsvolymen har varit konstant och branschens sysselsättande verkan som helhet har stigit. Det finns skillnader mellan de olika sektorerna, och inom primärproduktionen har läget varit sämre än genomsnittligt.

Fiskerinäringsföretagens sammanräknade sysselsättande verkan sjönk till knappt 3 000 arbetsplatser efter mitten av 1990-talet och sedan dess har den stigit till omkring 3 250 arbetsplatser (år 2004). Fisket är fortfarande viktigast för sysselsättningen, men förädlingen och handeln sysselsätter numera fler människor än fiskodlingen. År 2004 sysselsatte fisket omkring 900 personer på heltid, förädlingen ca 850, minuthandeln ca 600 och partihandeln ca 500 samt vattenbruket ca 450.

Den del av fiskerinäringen som faller under Europeiska unionens behörighet kallas den gemensamma fiskeripolitiken (GFP). Medlemsstaterna i EU skall följa den gemensamma fiskeripolitiken som syftar till ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna. Naturresursavdelningen vid ministeriet bereder för Finlands del de ärenden som tas upp i Europeiska unionens råd för fiskefrågor.

Naturresursinstitutet som ingår i ministeriets förvaltningsområde producerar information om de frilevande fiskresurserna i Finland för att det skall vara möjligt att uppskatta deras storlek, utarbeta statistik och bevara fiskbeståndens mångfald.

Följande organisationer arbetar inom fiskerinäringen.

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL - Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF r.y.

Finlands Fiskodlarförbund rf

Suomen Kalakauppiasliitto - Finlands Fiskhandlarförbund ry

Centralförbundet för Fiskerihushållning

Pro Fisk rf

Livsmedelsindustriförbundet rf /Fiskindustriföreningen

Suomen Sisävesiammattikalastajat ry


Uppdaterad 26.1.2015
Början av sidan