Spöfiskeavgifter

Den länsbaserade handredskapsavgiften (spöfiskeavgiften) är en avgiftsbelagd allmän fiskerättighet som ger chansen att fiska inom det berörda länets vattenområden med ett spö, en rulle och ett bete. Vid trolling får man dessutom använda ytterligare ett viktdrag eller en paravan. Den länsbaserade handredskapsavgiften kan betalas så att den gäller i flera län. Länsgränserna kan kontrolleras med hjälp av inrikesministeriets kommunförteckning:

http://patio.suomi.fi/PatioWeb/facelets/suomenaluejaot/suomenaluejaot.faces (vie ruotsinkieliselle sivulle). Välj år 2009.

Antalet spön per fiskare kan inte ökas genom att man köper flera tillstånd som gäller ett och samma län.

Den länsbaserade handredskapsavgiften kan betalas in på följande konton:

Södra Finlands län: FI69 5000 0121 5028 34
Västra Finlands län: FI81 5000 0121 5029 09
Östra Finlands län: FI82 5000 0121 5028 91
Uleåborgs län: FI07 5000 0121 5028 83
Lapplands län: FI73 5000 0121 5028 59

Den länsbaserade handredskapsavgiften är 31 euro per kalenderår eller 7 euro för en sju dygn lång fiskeperiod. Den korta perioden börjar på betalningsdagen eller på någon annan dag som antecknats i kvittot vid betalningen.

Den som betalar länsbaserad handredskapsavgift skall också betala fiskevårdsavgift.

Personer som är yngre än 18 år eller har fyllt 65 år får bedriva handredskapsfiske utan avgift.

Den länsbaserade handredskapsavgiften är personlig och skall betalas innan fisket påbörjas. Ett kvitto över betalningstransaktionen, ett fiskekort eller ett kontoutdrag duger som bevis för att avgiften har betalts.

Fiskaren är skyldig att skaffa ett kvitto i samband med betalningen och att på begäran visa upp det för en myndighet eller någon annan som övervakar fisket.

En myndighet kan förbjuda handredskapsfiske i vissa områden. Sådana förbud är t.ex. förbud som TE-centralen utfärdar i enlighet med 11 § i lagen om fiske. Information om områden där fiskeförbud råder får man via den karttjänst där dessa områden anges och av TE-centralernas enheter för fiskerihushållning.

Fiske kan vara förbjudet också med stöd av någon annan lag eller föreskrift.

Den länsbestämda handredskapsavgiften ger inte rätt att fiska bl.a. i följande områden:

- forsar och strömdrag i lax- och sikförande vattendrag

- vattenområden där fiske är förbjudet med stöd av någon annan bestämmelse eller föreskrift (t.ex. ett förbud mot handredskapsfiske som TE-centralen utfärdar enligt 11 § i lagen om fiske

- så nära en bebodd strand att det förorsakar onödig olägenhet eller störning

- närmare än 50 meter från ett sådant nät eller en sådan ryssja eller något annat fast redskap som är försett med tydligt märke

- nära försvarsmaktens strandområden

- vissa hamnområden/farleder

- nationalparker och naturskyddsområden som har inrättats i enlighet med naturvårdslagen (undantag kan förekomma).

Årligen inlöses ca 75 000 årstillstånd som baserar sig på handredskapsavgiften och drygt 30 000 veckotillstånd. De medel som de inbringar slussas vidare till fiskevattenägarna efter att de kostnader som uttaget av avgifter och avgiftsfördelningen åsamkat staten har dragits av. En del av den här ersättningen används till vård av fiskbeståndet genom försorg av dem som äger fiskevatten.

Karttjänst: områden där fiskeförbud råder (på finska)


Uppdaterat 13.12.2013


Början av sidan