Understöd för främjande av fiskerihushållningen 2014

Understöd för främjande av fiskerihushållningen 2015

De anslag som årligen beviljas för främjande av fiskerihushållningen består av fiskevårdsavgifter som fiskare har inbetalat.

Lagen om fiske styr användningen av dessa medel. Enligt 91 § i lagen om fiske används de medel som har influtit i form av fiskevårdsavgifter för

verksamheten inom fiskebranschens organisationerfrämjande av fiskerihushållningen (för olika landsomfattande och regionala projekt)fiskeområdesverksamhetenbetalning av ersättning till ägarna av fiskevatten för utnyttjandet av fiskevatten (mete och pimpelfiske)betalning av de utgifter som föranleds staten av avgiftens uppbörd.

Nationella stöd

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för verksamheten inom fiskebranschens organisationer samt för landsomfattande och andra övergripande projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen.

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar om understöd för år 2015 under tiden 15.12.2014–15.1.2015.

Landskapsvisa stöd

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för fiskeområdesverksamheten och specialunderstöd för regionala projekt för främjande av fiskerihushållningen.

De årliga ersättningarna för användningen av fiskevatten (mete och pimpelfiske) betalas utan ansökan via närings-, trafik- och miljöcentralerna till fiskeområdena som delar ut ersättningarna till ägarna av vattenområden.

Ansökningstiden för närings-, trafik- och miljöcentralernas specialunderstöd för regionala projekt samt understöd för fiskeområdesverksamheten år 2015 är 15.12.2014–30.1.2015.


Uppdaterat 15.12.2014

Början av sidan