Understöd för främjande av fiskerihushållningen 2014

De anslag som årligen beviljas för främjande av fiskerihushållningen består av fiskevårdsavgifter som fiskare har inbetalat.

Lagen om fiske styr användningen av dessa medel. Enligt 91 § i lagen om fiske används de medel som har influtit i form av fiskevårdsavgifter för

  • verksamheten inom fiskebranschens organisationer
  • främjande av fiskerihushållningen (för olika landsomfattande och regionala projekt)
  • fiskeområdesverksamhetenbetalning av ersättning till ägarna av fiskevatten för utnyttjandet av fiskevatten (mete och pimpelfiske)
  • betalning av de utgifter som föranleds staten av avgiftens uppbörd.

Nationella stöd

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för verksamheten inom fiskebranschens organisationer samt för landsomfattande och andra övergripande projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen.

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar om understöd för år 2014 under tiden 16.12.2013–15.1.2014.

Landskapsvisa stöd

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för fiskeområdesverksamheten och specialunderstöd för regionala projekt för främjande av fiskerihushållningen.

De årliga ersättningarna för användningen av fiskevatten (mete och pimpelfiske) betalas utan ansökan via närings-, trafik- och miljöcentralerna till fiskeområdena som delar ut ersättningarna till ägarna av vattenområden.

Ansökningstiden för närings-, trafik- och miljöcentralernas specialunderstöd för regionala projekt samt understöd för fiskeområdesverksamheten år 2014 är 16.12.2013–31.1.2014.


Uppdaterat 16.12.2013

Början av sidan