Vilthushållning

Bestämmelser om jakt och viltvård finns i jaktlagen och jaktförordningen.

Jakt

Med jakt avses att vilt som lever i fritt tillstånd fångas eller dödas samt att fångsten omhändertas av jägaren. Jakt är även att i fångstsyfte locka, söka efter, ringa, vakta på, skrämma eller spåra vilt, att använda hund eller något annat för fångst dresserat djur till att söka efter, driva eller spåra vilt samt att hålla fångstredskap gillrade på fångstplatsen. Jakt skall bedrivas i enlighet med principerna för bärkraftigt nyttjande (hållbar användning) och så att viltbestånden inte äventyras, att naturen inte skadas i onödan och att djuren inte vållas onödigt lidande.

Viltvård

Med viltvård avses verksamhet som bedrivs i syfte att genom reglering av viltbestånd, genom tryggande eller förbättrande av levnadsförhållandena för vilt eller på något annat sätt öka, bevara eller förbättra viltbeståndet och balansen mellan olika djurbestånd.

Ytterligare information ges av:

Jord- och skogsbruksministeriet
Naturresursavdelningen
Regeringsgatan 3A
PB 30
FIN-00023 STATSRÅDET
(Helsingfors, Finland)
Tel.: 0295 16 001
fax: +358-9-160 52 284, +358-9-160 54 285


Början av sidan