Jord- och skogsbruksministeriet styr

Jord- och skogsbruksministeriet styr politiken i anslutning till lantmäteri, riksomfattande kartläggning och utveckling av användningen av geografisk information.

I Finland är det jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som ser till att fastighetsregistret upprätthålls i fråga om de områden som staten ansvarar för.

Ministeriet ansvarar för lagstiftningen inom lantmäteriområdet. Den omfattar lagar och förordningar som ansluter sig till upprätthållandet av fastighetssystemet och administrationen av de inrättningar inom branschen som ministeriet styr.

För de egentliga lantmäteriuppgifterna svarar Lantmäteriverket i sin egenskap av allmän myndighet inom lantmäteriområdet och Geodetiska institutet i sin egenskap av forskningsinstitut inom kartverksbranschen. Båda står under ministeriets resultatstyrning.

09.04.2008

Början av sidan