Genetiskt modifierade och nya livsmedel


Nya livsmedel


Nya livsmedel är nyheter som kommer i livsmedelsanvändning inom EU. Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EG) nr 258/97, som trädde i kraft i maj 1997, definierar nya livsmedel som livsmedel som inte i någon större utsträckning har använts för konsumtion inom gemenskapen före den 15 maj 1997.


Att lansera nya livsmedel på den finska marknaden eller i andra EU-områden kräver en förhandsbedömning av livsmedlens säkerhet samt ett tillstånd som bygger på bedömningen. Nya livsmedel är till exempel nya mikroorganismer, svampar, alger och växter samt produkter som härstammar från dessa eller djur och om vilkas användning man inte har erfarenhet inom EU. Nya livsmedel är också produkter vilkas primära struktur på molekylär nivå har avsiktligt förändrats. De livsmedel som producerats genom nya produktionsmetoder hör till systemet med förhandsbedömning om metoderna orsakar sådana betydande förändringar i sammansättningen eller strukturen på produkten som inverkar på näringsvärdet, halterna eller beteendet av oönskade substanser i ämnesomsättningen.


Besluten om marknadsföring av nya livsmedel fattas gemensamt för hela EU. I beslutsprocessen deltar alla medlemsstater och kommissionen. I Finland har Livsmedelssäkerhetsverket Evira utsetts till kontaktmyndighet i tillståndsärenden som gäller nya livsmedel. Till nationellt sakkunnigorgan har utsetts nämnden för nya livsmedel som fungerar i anslutning till ministeriet.


Förordningen om nya livsmedel har reviderats under årens lopp allt eftersom det har uppstått nya behov. Gentekniken som ny produktionsmetod integrerades år 2003 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder ((EG) nr 1829/2003.


År 2007 lämnade kommissionen ett förslag till ny förordning om nya livsmedel (KOM (2007) 872 slutlig). Enligt förslaget kvarstår år 1997 som gräns för nyhet. Den mest betydande reformen i förslaget är att förhandsbedömningen av säkerheten centraliseras till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA. Tillstånden för nya livsmedel, som i dag är aktörsspecifika, ska bli allmänna, och förteckningarna ska finnas på kommissionens webbplats. Målet var att de livsmedel som kommer från andra områden än EU och har en trygg användarhistoria, ska få en flexibel och enklare tillgång än i dag till vår marknad. Reformen beaktade också nya produktions- och tillverkningsmetoder som vinner spridning, till exempel nanoteknik. Förslaget föll dock i mars 2011 eftersom Europaparlamentet och rådet var oeniga om förslaget. Kommissionen förväntas komma med ett nytt förslag så fort som möjligt.

Mer information om nya livsmedel finns på Eviras webbplats. På sidan finns också information om inlämnade ansökningar samt om tillstånd som beviljats nya livsmedel. Tillstånden för nya livsmedel finns också på Europeiska kommissionens webbplats.


Genmodifierade livsmedel

Fram till år 2003 hörde genmodifierade livsmedel till tillämpningsområdet för förordningen om nya livsmedel då Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder trädde i kraft. Livsmedel som innehåller, består eller är framställda av genmodifierade organismer (GMO) betraktas som genmodifierade livsmedel.

Produkter som innehåller, består eller är framställda av genmodifierade organismer, ska märkas. Märkningen finns i förteckningen över livsmedlens ingredienser. Märkningen krävs alltid. Om förekomsten av genmodifierade substanser är oavsiktligt eller tekniskt omöjliga att undvika och upptar dessutom under 0,9 procent av livsmedlets ingredienser, förutsätts inte några märkningar.

Besluten om marknadsföring av genmodifierade livsmedel och foder tas gemensamt för hela EU. I beslutsprocessen deltar alla medlemsstater och kommissionen. I Finland har Livsmedelssäkerhetsverket Evira utsetts till kontaktmyndighet i tillståndsärenden som gäller genmodifierade livsmedel och foder. Evira driver ett register över ansökningarna och tillstånden. Verket informerar också om möjligheten att lämna kommentarer när det gäller nya tillstånd. Till nationellt sakkunnigorgan har utsetts nämnden för nya livsmedel som fungerar i anslutning till ministeriet.

Mer information om genteknik finns på Eviras webbplats. GMO-registret över genmodifierade livsmedel och foder finns på Europeiska kommissionens webbplats. På Förenta Nationernas jordbruksorganisations webbplats FAO GMO Foods Platform finns information om genetiskt modifierade livsmedelväxter. Ytterligare information om genteknik finns också att få på ministeriets webbplats, EFSA GMO-panelens webbplats och GMO Compass webbplats.


Början av sidan