Hållbar användning av naturresurser och naturresursindikatorerna

Samhällsfunktionerna och produktionen av produkter och tjänster bygger på tillvaratagandet av naturresurser som är


• åkrarnas ekosystem, produktionsväxter och -djur
• skogar och kärrmarker, skogliga resurser och vilda naturprodukter
• villebråd
• renar
• fiskar och kräftor
• vattenmiljöer och vattenresurser
• naturen och landskapet som rekreationsmiljöer


En fortsatt produktion kräver en hållbar naturhushållning. Tillvaratagandet av naturresurser får inte rubba funktionerna i det ekologiska systemet och de antropogena utsläppen får inte överskrida naturens bärkraft.

När det gäller att nyttja naturresurserna låg fokusen tidigare på produktionsmässiga mål. Nu gör den ekonomiska och teknologiska utvecklingen det möjligt att utnyttja naturresurser på ett mer mångfasetterat sätt; vid sidan av produktionen poängteras nu också mål som handlar om kvalitet, säkerhet, miljö och landsbygdens vitalitet.

Med hjälp av naturresursstrategin försöker jord- och skogsbruksministeriet samordna de olika förväntningarna och kraven som gäller användningen av naturresurser. I strategin ingår de centrala ståndpunkterna kring hållbar användning och skötsel samt hållbart skydd av naturresurserna. Utöver detta har olika sektorer utarbetat mer detaljerade strategier och program för hållbar användning.

Naturresursindikatorer ger kompakt information om tillståndet hos de förnybara naturresurserna och resursernas hållbara användning. Man använder indikatorerna för att planera och följa upp användningen av naturresurser.

Början av sidan