Forskare gav rekommendationer till fiskekvoter i Östersjön för år 2014

Helsingfors 31.5.2013

Internationella havsforskningsrådet ICES (International Council for the Exploration of the Sea), som består av forskare, gav i dag ut rekommendationer till fiskekvoter i Östersjön för år 2014. ICES rekommenderare följande kvoter:

När det gäller rekommendationen för Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken rekommenderar ICES att havsfiskets uttag från laxbeståndet inte får överstiga 116 000 laxar. Enligt ICES motsvarar detta en kvot på 78 000 laxar om man utgår från att den orapporterade, felrapporterade och bortkastade fångsten ligger kvar på samma nivå som år 2012. En större kvot är enligt ICES också möjlig om den orapporterade och felrapporterade fångsten skulle minskas.

Vidare konstaterar ICES att enligt kommissionens förslag till en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön skulle kvoten i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken beroende på beräkningsgrunden vara 78 359–128 520 laxar.

Laxkvoten i Finska viken skulle enligt ICES vara 8 000 laxar om antalet sälskadade och bortkastade laxar hålls kvar på 2012 års nivå.

Fiskekvoterna för laxbestånd presenteras av ICES:s forskare och diskuteras på laxstrategiarbetsgruppens nästa möte 17.6.2013.

EU-kommissionen tar fram sitt förslag till 2014 års fiskekvoter utifrån de rekommendationer som ICES och kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) ger. Kommissionen ger sitt förslag i början av september.

Därefter sänder ministeriet kommissionens förslag på remiss och tar fram en skrivelse till riksdagen utifrån intressentgruppernas utlåtanden. Statsrådets skrivelse med ställningstaganden till förslaget till 2014 års kvoter ska slutbehandlas i en öppen och transparent process tillsammans med intressentgrupperna.

På detta sätt förbereder Finland sig för mötet i oktober i rådet för jordbruk och fiske där rådet fastställer 2014 års fiskemöjligheter. Före mötet i rådet för jordbruk och fiske behandlas frågan i EU-ministerutskottet och stora utskottet.

Internationella havsforskningsrådets rekommendationer:

http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494

Början av sidan