Välfärd från välskötta skogar

Skogar ger välbefinnande. Nästan var sjunde finländare äger skog. Skogarnas materiella och immateriella tillgångar skapar många olika möjligheter för företagande, arbete och utkomst. Skogar är också viktiga källor till rekreation, hälsa och lycka.

Skogar är Finlands viktigaste förnybara naturresurs. När efterfrågan på naturresurser växer i framtiden, hör skogar till en av våra nationella styrkor. Skogarnas möjligheter som källor till träbaserade produkter, energi, friluftsliv och välbefinnande skapar förutsättningar för ett allt mångsidigare sätt att nyttja skogar. Skogar spelar också en stor roll när det gäller att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den.

I Finland sker förvaltning av skogar enligt principerna om hållbar utveckling. Tillväxten i de finska skogarna ligger över 100 miljoner kubikmeter per år. Under åren 2005–2010 uppgick avverkningsuttaget till 57 miljoner kubikmeter per år i genomsnitt. Av detta utgjorde industrins marknadsavverkning ca 90 procent. Under samma tidsperiod uppgick mängden spillvirke och naturligt bortfall till 9,8 miljoner kubikmeter per år i genomsnitt. Med en god skogsvård kan en mångsidig användning av skogarna för olika ändamål tryggas.

En förutsättning för hållbar användning av skog är att man slår vakt om skogarnas biologiska mångfald och skogsnaturens ekologiska tillstånd. Vid behandling av skog beaktas jordmånens tillstånd och vattenhushållning.

Uppdaterad 18.10.2012

Början av sidan