Jordbrukets strukturpolitik

Det finländska jordbruket är fortsatt familjejordbruksbetonat. På grund av den tekniska och ekonomiska utvecklingen växer företagsstorleken dock snabbt. Antalet gårdar minskar med ca tre procent per år, men samtidigt gårdsstorleken växer mätt såväl i hektar som i antalet husdjur. Strukturutvecklingen och en kontinuerlig effektivisering av den övriga produktionen är nödvändiga för att vårt nordliga jordbruk kan behålla konkurrenskraften, trots att arbetet inte är lika lätt som i andra länder på grund av våra naturförhållanden och nordliga läge. Investeringarna som utveckling av jordbruket behöver, kräver också stora kapital. Därför behöver vi fortfarande strukturpolitiska stödinsatser.

Det finansiella stödet kanaliseras framför allt till jordbrukets produktionsmässiga investeringar, dvs. till exempel till byggande av djurstall och växthus. Vid finansieringen beaktas utöver de ekonomiska aspekterna även djurens välbefinnande, miljöskydd, produktionshygien, brandsäkerhet och konstruktionens hållbarhet samt jordbrukarnas arbetsmiljö.

Jordbrukarnas åldersstruktur förbättras genom att man ger stöd till unga jordbrukare vid etablering och till äldre vid avträdelse.

Början av sidan