Målet är en livskraftig och fungerande landsbygd

Det landsbygdspolitiska målet är att garantera en livskraftig och fungerande landsbygd i Finland. Detta förutsätter att förutsättningarna för boende, arbete och företagande förbättras. Landsbygden bör mer än för närvarande vara med i den lokala och nationella utvecklingen.


Då de landsbygdspolitiska riktlinjerna dras upp beaktas bl.a. regionalitet, kunnande, samarbete och nätverksbildning, hållbar utveckling samt förbättrande av olika befolkningsgruppers jämlika möjligheter att vara delaktiga och idka näringar. Under den senaste tiden har särskilt landsbygdens lokala utveckling och självständighet förstärkts. I landsbygdens utvecklingsarbete behövs förutom EU:s landsbygds- och strukturfondspolitik nationella riktlinjer och politikåtgärder.


Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens samt jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets landsbygdspolitiska mål är en livskraftig landsbygd och fungerande landsbygdsnäringar.

12.3.2015

Början av sidan