Leader-aktionsgrupper

LEADER* är ett handlingssätt som överför offentlig makt till lokala aktörer. Det ger en möjlighet att utveckla hembygden enligt lokala behov med lokala krafter.

Aktionsgrupperna är utvecklingsföreningar på gräsrotsnivå som planenligt utifrån sina strategier finansierar projekt och beviljar företagsstöd. Gruppens styrelse väljer ut de projekt som får finansiering som tillgodoser de lokala behoven.

Grupperna består av såväl privatpersoner som representanter för lokalförvaltningen och föreningar. Grupperna får årligen en viss summa i offentliga medel som de använder för att finansiera utvalda projekt inom det egna verksamhetsområdet. Även kommunerna och städerna i området finansierar gruppernas arbete. En del av finansieringen kommer från EJFLU:s Leadermedel. Omkring en tredje del av finansieringen är privat eller sker i form av talkoarbete.

Under programperioden 2007–2013 är antalet aktionsgrupper 55 i fastlandet och 1 på Åland. Verksamheten täcker alla landsbygdsområden i fastlandet.

Leaderarbetet är öppet för alla, vilket innebär att alla som är intresserade av att utveckla den egna regionen får delta.

*LEADER är en förkortning av franskans Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale, fritt översatt ”Länkar mellan åtgärder som syftar till att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Fiskegrupper som finansieras med medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden fungerar enligt samma princip.

Lokala aktionsgrupper i programperioden 2014-2020

Ansökan om att bli godkänd som Leadergrupp inleds.

25.4.2014

Början av sidan