Säkra dammar

Det finns ca 450 viktiga dammar i Finland. Av dem är omkring 380 stycken vattendragsdammar, medan de övriga är avfallsdammar. Målet är att förebygga översvämnings- och dammskador. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för övervakningen av dammsäkerheten i enlighet med dammsäkerhetslagen, en uppgift som de sköter under jord- och skogsbruksministeriets styrning. Vid olyckshändelser är det dock inrikesministeriet och räddningsmyndigheterna som svarar för räddningsaktionerna.

Början av sidan