Naturresurs- och vattenhushållning kontaktuppgifter

Postadress: PB 30, 00023 STATSRÅDET
Telefonväxel: 029 516 001
Besöksadress: Regeringsgatan 3, 00170 Helsingfors
E-post: förnamn.efternamn@mmm.fi
029 51 ....


enhetschef (avdelningschef 1.8.-30.9.2015)
vattenförvaltningsdirektör Kai Kaatra................................. 62106, 040 593 2545
09 57853355 (beredskapstelefon)

enhetschefens 1 ställföreträdare (enhetschef 1.8.-30.9.2015)
forstrådet Heikki Granholm.................................................62130, 0400 774 298
• strategisk planering av hållbar användning av naturresurser
• samordning av klimatpolitiken
• koordinering av naturresursfrågor på det internationella planet och EU-planet
• de internationella organisationernas och FN-organisationernas naturresurs- och skogsfrågor


äldre regeringssekreterare Antti Belinskij.…................……62156, 040 779 3285
• naturresurs- och miljörättsliga frågor
• vattenlagstiftning
• internationell naturresursrätt
• gränsvattenöverenskommelser


konsultativa tjänstemannen Minna Hanski.......................... 62360, 040 183 8101
• vård och restaurering av vattendrag
• resultatstyrning av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral
• gränsvattensamarbete med Sverige och Ryssland
• grundvattenfrågor

specialsakkunnig Matti Kahra............................................. 62395, 040 826 6748
• internationella klimatförhandlingar
• markanvändning och klimat
• klimatrapporter


specialplanerare Jaana Kaipainen........................................62270, .050 525 6273
• anpassning till klimatförändringar
• naturresurshushållning
• resurseffektivitet
• kärr- och torvmarker


vattenöverinspektör Ville Keskisarja ..........………......……..62390, 040 861 1229
• riskhantering av översvämning och torka
• klimat och hydrologi
• EU:s vattenpolitik
• vattenforskning


miljööverinspektör Johanna Niemivuo-Lahti ..................... 62259, 040 358 5523
• biodiversitetsfrågor
• främmande arter
• Östersjön och havsförvaltning
• områdesanvändning
• miljöfrågor


konsultativa tjänstemannen Tuula Pehu ...........................62297, 040 724 6132
• genetiska resurser


vattenförvaltningsrådet Jaakko Sierla................................62340, 040 751 8417
• strategisk planering av vattenhushållningen
• allmänna förvaltningsfrågor
• reglering av vatten
• vattentjänster
• bilateralt internationellt samarbete i vattenfrågor


konsultativa tjänstemannen Anne Vehviläinen ............... 62236, 040 743 4407
• bekämpning av klimatförändringar
• EU:s klimatfrågor
• naturresurser och materialeffektivitet
• klimat- och naturresursforskning

konsultativa tjänstemannen Taina Veltheim.....................62196, 050 344 6596
• Europeiska skogsavtalet
• bioekonomi
• FN:s skogsforum
• FOREST EUROPE


enhetens sekreterare
sekreterare Tuuli Salakari............................................... 62394, 041 537 1190


konsultativa tjänstemannen Leena Westerholm ... 62164, 050 378 5220
• beredskap
• dammsäkerhet
• verksamhets- och ekonomiplanering
• dataadministration

11..3.2013

Början av sidan